Fiber Jam Katılım Sözleşmesi

Madde I

Taraflar

İşbu Fiber Jam Katılım Sözleşmesi; Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul adresinde kain, 0012118420 VKN ile faaliyet gösteren 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. ile www.fibergames.com.tr internet sitesi üzerinden işbu Sözleşme’de belirli şart, kural ve yasaklara onay veren Katılımcı arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Madde II

Tanımlar

İşbu Sözleşme kapsamında;

 1. Katılımcı: Fiber Jam’e katılmaya istekli gerçek kişi,
 2. Fiber Games: Madde I’de bilgileri belirli Anonim Şirket,
 3. Fikir: Katılımcı tarafından Oyun’un muhteviyatı, tasarımı, işleyişi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Oyun’u ilgilendiren, Oyun kapsamında değerlendirilebilecek her türlü unsura ait FSEK kapsamında değerlendirilemeyecek düşünsel değer,
 4. Oyun: Cep telefonu, akıllı telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar, konsol ve sair dijital platformlarda yayınlanmak üzere Fiber Games tarafından somutlaştırılan çevrimiçi ve mobil uygulamalar, yamaları, modları ve bunların lite, basit sürümlerinin güncel versiyonlarını, kaynak kod ve nesne kodları da dahil olmak üzere Oyun’a ait tüm unsurları içeren eser ya da eserler,
 5. Yayıncı: Fiber Games’in, Oyun’un piyasaya arzı için talepte bulunduğu Yayıncı Şirketi
 6. Test Süreci: Yayıncı’nın Oyun’u çeşitli testlere tabi tutarak başarılı olma ihtimalini kendi
  belirlediği kriterlerce değerlendirdiği süreç,
 7. Fiber Jam: Fiber Games’in düzenlediği; Oyun’a ilişkin Fikirler’in yarıştırıldığı Fikir yarışması,
 8. Sözleşme: Fiber Jam Katılım Sözleşmesi
 9. Taraf/Taraflar: Fiber Games veya Katılımcı/Fiber Games ve Katılımcı,

Madde III

Konu ve Kapsam

İşbu Sözleşme’nin konusu, Katılımcı’nın Fiber Jam’e katılma konusunda iradesini göstermesi ve buna müteakip Fiber Games tarafından oluşturulacak jüri tarafından Fikir’in değerlendirilmesi, Katılımcı’nın Fiber Jam’i kazanması halinde Oyun geliştirmeye dair görüşme ve çalışmaların yapılmasına ilişkin Fiber Jam şartlarının, sürecinin ve bu hususlarda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, birbirleri tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacaklarını taahhüt ederler.

Madde IV

Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

 1. Katılımcı, Fiber Jam özelinde belirtilen kurallara, Fiber Games’in beyanlarına, yürürlükteki mevzuata, ahlak ve hukuk kurallarına Sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı’nın eylem ve işlemleri neticesinde gerek Fiber Games’de, gerek üçüncü kişilerde vuku bulabilecek her türlü zarardan Katılımcı münferiden sorumludur.
 2. Katılımcı’nın yaş küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle Fiber Jam’e katılmak adına veli veya vasi iznine tabi olması halinde ilgili izinlerin alınmasından Katılımcı bizzat sorumludur.
 3. Katılımcı statüsünün kazanılması Fiber Games’in inisiyatifine tabidir. Bu kapsamda Fiber Games herhangi bir sebep göstermeksizin katılımcılar için ek şart ve koşullar talep edebileceği gibi herhangi bir gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmaksızın Katılımcı’nın statüsünü sona erdirebilir veya geçici olarak durdurabilir. Katılımcı’nın katılım sürecinin sonlanması veya geçici olarak durdurulması halinde Katılımcı; Fiber Games’den her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını taahhüt eder.
 4. Fiber Games, Katılımcı’nın Fiber Jam üzerindeki işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir kişi, şirket veya kurumun somut vakıalara dayanan hak ihlali iddiası ile kendisine başvuruda bulunması veya yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde Katılımcı’nın kendisine bildirdiği gerekli bilgileri ilgili tarafa verebilir. Bu durumda verilen bilgiye ilişkin Fiber Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Katılımcı; Fiber Jam kapsamında belirttiği Fikir’in kamu düzenine, genel ahlaka, 18 (onsekiz) yaşından küçüklerin ruh ve beden sağlığına, insan onuruna ve Anayasa’da belirli ilkelere uygun olduğunu, konusu suç oluşturup oluşturmadığına bakılmaksızın gayrı ahlaki mahiyette ibareler bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Katılımcı, Fiber Jam dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt eder. Fiber Games, Katılımcı tarafından kendisine iletilen veya Fiber Jam Başvuru Formu üzerinde Katılımcı tarafından işlenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz.
 7. Katılımcı, Fiber Jam nedeniyle kendisinden talep edilen bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği ivedi şekilde ve en geç işbu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde Fiber Games’e e-posta vasıtasıyla bildirmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğün ihlali halinde doğabilecek zararlardan Katılımcı sorumludur.
 8. Katılımcı, Fiber Games’in yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen/tamamen üçüncü kişiye devredemez. Katılımcı’nın üçüncü kişi nam ve hesabına Fiber Jam’e katılması veya üçüncü kişinin Katılımcı nam ve hesabına Fiber Jam’e katılması halinde Fiber Games tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshetme ve Katılımcı’nın hukuki statüsüne son verme hakkına haizdir.
 9. Katılımcı, yalnızca Fiber Jam’in kendisine tanıdığı hak ve yetkiler kapsamında Fiber Jam’e katılacağını, her halde eylem veya işlemleri ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemlerden kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunlarla sınırlı olmamak üzere Katılımcı, Fiber Games içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeye yönelik herhangi bir bilişimsel faaliyet yürütmeyeceğini her halde yaptığı iş ve işlemler neticesinde doğabilecek hukuki, idari, cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.
 10. Katılımcı, Fiber Jam’e yaptığı başvuru kapsamında ilettiği Fikir nezdinde yer alabilecek her türlü yazılı, görsel ve diğer unsurun yalnızca açıklayıcı mahiyette olduğunu ve eser niteliğinde olmadığını, bu kapsamda Fiber Jam’de değerlendirilmek üzere Fiber Games’e ilettiği her ne nam altında olursa olsun materyalin üçüncü kişilerin haklarına zeval getirmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Fikir’in incelenmesi ve yapımına dair süreçte Katılımcı; kendisinin de dahil olacağı; Fiber Games tarafından VBLOG olarak tutulan görüntü ve ses kayıtlarına muvafakat eder. İlgili VBLOG olarak tutulan görüntü ve ses kayıtları hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 20. ve 21. Maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı, 22. maddesinde düzenlenen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23. maddesinde düzenlenen “Yayma Hakkı”nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı, 25. maddesinde düzenlenen “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”’nı kapsayacak şekilde yazılı mali hakların tümünün Fiber Games’e ait olduğunu, yine eser üzerinde yer alan manevi haklardan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen “Umuma Arz Yetkisi”ni, 15. maddesinde düzenlenen “Adın Belirtilmesi Salahiyeti”ni ve 16. maddesinde düzenlenen “Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme” yetkisinin kullanım hakkını sayı, süre ve muhteva gibi herhangi bir kayıt ve şartla sınırlama olmaksızın yurt içi ve yurt dışında münhasıran ve bila kaydı şart olarak Fiber Games’e devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 12. Fikir’e ilişkin olarak Fiber Games yalnızca Katılımcı’nın hukuki hak ve yetkilerini tanıdığını, yalnızca ilgili Katılımcı’yı katılımcı olarak kabul edeceğini ve Fikir’in başarılı olması halinde yalnızca Katılımcı’yla sözleşmesel ilişki kuracağını, nitekim Katılımcı’nın başvuru sırasında Fikir’e katkı sağlayan üçüncü kişiler olması halinde Katılımcı, ilgili kişileri başvurusunda belirteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Katılımcı, işbu Fikir’in özgün, yeni, emsalsiz olduğunu kontrol etmekle yükümlü olup Fikir’in üçüncü kişilerin fikri haklarını ihlal ettiği halde Fiber Games’in uğrayabileceği her türlü zarardan münhasıran sorumludur. Bunlarla sınırlı olmamak üzere Katılımcı, üçüncü kişilerce kendisine yönelik yapılan ihtarları, ivedilikle Fiber Games’e bildirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Katılımcı’nın gereken tüm özeni gösterdiği iddiası dinlenmez.
 14. Fiber Jam kapsamında Fiber Games tarafından toplanan Fikir ve/veya Fikirler, Fiber Games uhdesinde olmak üzere toplanacak olup ilgili Fikir’in olağan haliyle, değiştirilmeksizin kullanılması halinde Fiber Games Katılımcı ile irtibata geçer. Bu kapsamda Katılımcı bahsi geçen Fikir’in; fikri mülkiyet hukuku kapsamında eser sayılmayacağından bahisle Fikir veya Fikir benzeri olguların Fiber Games tarafından kullanılmasına, değiştirilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hukuki işleme tabi tutulmasına muvafakat eder. Bu halde Katılımcı, kat’i surette Fiber Games’den hak talep etmeyecektir.
 15. Katılımcı; Fiber Jam’in salt Fikir üzerinden gerçekleşecek bir yarışma olduğundan bahisle herhangi bir katılım ücreti, ikramiye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nakdi veya gayrinakdi talebi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Katılımcı’nın Fiber Jam’i kazanıp kazanmadığının tespitinde ancak Fiber Games’in oluşturduğu jüri üyeleri beyanları esas alınır. Bu kapsamda Katılımcı; jüri üyelerinin seçimi hususunda münferiden Fiber Games beyanlarının geçerli olduğunu, Fiber Games’in seçtiği jüri üyeleri tarafından ileri sürülecek her türlü beyan ve taahhüde gayrikabili rücu muvafakat ettiğini kabul eder. Bu kapsamda Katılımcı yalnızca Fiber Jam’i kazanması halinde Fikir’in somutlaştırılması, Yayıncı tarafından muhtelif testlere tabi tutulacağını kabul eder.
 17. Fiber Games, Fiber Jam kapsamında belirli yükümlülüklerini ilgili koşullar dahilinde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu yükümlülük sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip Fiber Games her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini değiştirebilir, kaldırabilir, azaltabilir, uyarlayabilir. Yapılan değişiklikler, uyarlamalar, sonlandırmalar Sözleşme’nin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde X

Sözleşme Süresi

İşbu Sözleşme dijital ortamda onaylandığı tarihte hüküm ve sonuç doğurmaya başlar ve süresizdir.

Madde XI

Tebligat

Katılımcı’nın Fiber Jam kapsamında bildirdiği e-posta adresine gönderilecek e-posta ve Fiber Games’in Sözleşme kapsamında gösterilen ikametgâh adresine yapılacak tebligat 7201 s. Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiş bir tebligatın bütün hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Madde XII

Mücbir Sebepler

Doğal afet, isyan, savaş, grev, pandemi, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla makul kontrol harici ve gerekli özen gösterilmesine rağmen önlenemeyen, kaçınılması mümkün olmayan olaylar Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ifa etmesini objektif olarak engeller veya geciktirirse, Fiber Jam işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden bir veya birkaçını geç ve/veya eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme hallerinden sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar Fiber Games nezdinde gecikme, eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme ve/veya temerrüt hali olarak addedilmeyecek, bu durumlar için Fiber Games’den tazminat ve sair zarar talep edilemeyecektir.

Madde XIII

Feragat, Değişiklik, Fesih

 1. Fiber Games’in Sözleşme’de anılan bir hakkını, yetkisini veya imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bahsi geçen haktan, yetkiden veya imtiyazdan feragat anlamına gelmeyecek olup ilgili hakkın kısmen kullanılması harici kullanımları etkilemez.
 2. İşbu Sözleşme hükümleri, Fiber Games’in tek taraflı beyanı ile değiştirilebilir.
 3. Fiber Games, işbu Sözleşme’yi sebep göstermeksizin, ihbarda bulunmaksızın dilediği zaman feshetme hak ve yetkisine haizdir. Katılımcı, işbu Sözleşme’nin feshinden kaynaklı her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde IX

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme nedeniyle doğabilecek hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması halinde Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır.
 2. İşbu Sözleşme’den doğan ve doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde X

Kayıtların Geçerliliği

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Fiber Games’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, maddenin 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde XI

Yürürlük

İşbu Sözleşme Katılımcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması Sözleşme’nin harici hükümlerine zeval getirmez.