Fiber Jam Katılımcılar İçin Aydınlatma Metni

GİRİŞ

İşbu Fiber Jam Katılımcılar İçin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”); Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul adresinde kain, 0012118420 VKN ile faaliyet gösteren 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. (“Fiber Games”) olarak katılımcılarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Fiber Games ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.

1) Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’nda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nda öngörülen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

2) Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK madde 4 uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun şekilde, veri sorumlusu Fiber Games tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Veriler

Fiber Games, tarafınıza ait Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TCKN, İmza), İletişim Bilgileri (E-Posta, Cep Telefon Numarası, Adres), Finans Bilgileri (Banka Hesap Bilgisi), Hukuki İşlem Bilgileri (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Belgeler, Dava Dosyasındaki Bilgiler), aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası veya hukuka uygunluk nedenlerinin herhangi birini karşılaması halinde işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Fiber Games, kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Dijital oyun, mobil uygulama, yazılım ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilimum üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Fiber Jam kapsamında faaliyetlerin usulüne uygun şekilde ifası,
 • Fiber Jam’e katılım talebinin alınması ve yerine getirilmesi,
 • Fiber Jam kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • Fiber Jam’in soruna mahal vermeksizin, güvenli şekilde gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir. Kişisel veri işleme amaçlarında değişiklik olması halinde Fiber Games her zaman işbu Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Fiber Games, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’nda öngörülen düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta veya aşağıda yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla avukatlar da dâhil ilgili yargı makamlarına;
 • Muhasebesel kayıtların sürdürülebilmesi adına muhasebe konusunda görevli gerçek veya tüzel kişilere; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6) Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Fiber Games’le iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde katılımcının kendisi tarafından tarafımıza iletilen belgeler, Fiber Games’e ait www.fibergames.com.tr alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesinde bulunan Fiber Jam Başvuru Formu vasıtasıyla bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla yarı otomatik yöntemlerle elde edilebilmektedir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Fiber Games tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK madde 5/2/a, 5/2/c, 5/2/ç, 5/2/e ve 5/2/f ile madde 6/3de belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metni madde 4 ve madde 5’de belirtilen amaçlarla Fiber Games tarafından toplanmaktadır.

7) Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi, veri sorumlusu olarak hareket eden Fiber Games’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK madde 7’de belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK madde 11/d ve madde 11/e uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafınızca yapılacak başvurularda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, elektronik ise e-imza veya mobil imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakların kullanılması adına ilgili hakka ilişkin açıklamayı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmekle, ilgili bilgi ve belgeleri başvuruya eklemekle yükümlüdür.

Bahsi geçen başvurular;

 • Fiber Games’in “Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul” adresine bizzat, elden, yazılı olarak,
 • Fiber Games’e ait “3ayapimyazilim@hs06.kep.tr” KEP adresine,
 • Noterlikler marifetiyle Fiber Games’in “Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk. Aksakal Plaza No: 10 Kat: 8 Kadıköy/İstanbul” adresine talep göndermek suretiyle,
 • Fiber Games’de daha önce bildirilen ve Fiber Games’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta marifetiyle info@fibergames.com.tr e-posta adresine yapılabilir.