Fiber Games Açık Rıza Beyanı

www.fibergames.com.tr linkindeki Fiber web sitesini veya Fiber’e ait diğer mobil veya online platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek ve uygulanabilir olduğu ölçüde Fiber oyunları, ürünleri, hizmetleri ve Fiber oyunları aracılığıyla sağlanabilecek olan oyun içi satın alımlar da dâhil olmak üzere herhangi bir Fiber içerik’ini (birlikte “içerik”) kullanmak üzere Fiber tarafından sunulan ürün ve hizmetleri kullanıcısı olarak, yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık Anonim Şirketi (“Fiber”) tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda depolanabileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde ifşa edilebileceğini, aktarılabileceğini ve devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; ayrıca, bu hususlarla ilgili olarak Fiber tarafından Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirildiğimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda, Fiber’in veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenlerin,

 1. İletişim kurma amacıyla, iletişim formu aracılığı ile ilettiğim adım, e-posta adresim ve diğer iletişim bilgilerimi;
 1. Yazışma ve hizmet kalitesi amacıyla yazışma kayıtlarımı;
 1. Ürün ve hizmet kalitesini artırma ve kullanıcı deneyimimi zenginleştirmek amacıyla, ziyaret ettiğim sayfalar için ürün / hizmetleri kullandığım süre hakkında bilgiler ve herhangi bir Fiber içerik’ini kullanırken gerçekleştirdiğim faaliyetler hakkında diğer bilgilerimi;
 1. Ürün ve hizmet kalitesini artırma amacıyla, araştırma amaçlı doldurduğum ankette yer alan bilgilerimi;
 1. Promosyon düzenlenmesi amacıyla, katıldığım yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara ilişkin paylaştığım kişisel bilgilerimi;
 1. Fiber deneyimini iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek amacıyla, işletim sistemim, tarayıcım, yazılım uygulamalarım, IP adresim, coğrafi konumum, güvenlik durumum ve diğer cihaz bilgilerim;
 1. Hizmet kalitesini artırmak ve seçebileceğim ürün ve hizmetlerin belirlenmesi amacıyla, reklam tercih bilgilerim reklam tercih ayrıntılarım (örneğin iletişim tercihleri);
 1. Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, platform ve iletişim kullanımına ilişkin IP adresim ve alan adım, tarayıcı sürümüm ve işletim sistemim, trafik verilerim, konum verilerim, web günlüklerim, Fiber üzerindeki gönderiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgilerim ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığım ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğim kaynakları;
 1. Katılmayı seçmem halinde (örneğin, Fiber’in Facebook profilini veya Youtube kanalını “beğenerek”, bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğinize bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığım bilgileri 6698 sayılı Kanun kapsamında işlemesine açık rıza veriyorum.

Fiber, kişisel bilgilerimi ayrıca aşağıdaki amaçlar için de kullanabilir:

 1. Talep ettiğim ürün ve hizmetlerin sağlanması, Fiber ile aramızda yapılan herhangi bir anlaşmadan doğan Fiber yükümlülüklerini yerine getirmek veya Fiber hizmetleri ve ürün değişiklikleri hakkında bilgilendirme yapmak da dahil olmak üzere Fiber hizmetlerini yönetmek,
 1. İlgimi çeken ürün ve hizmetlere ilişkin bana ulaşmak, bu ürün ve hizmetleri almayı seçtiğim takdirde bunlara ilişkin güncellemeler ve teklifler sunmak, uygulama içi uyarılar, posta, e-posta, telefon, SMS veya çevrimiçi veya sosyal medya reklamları yoluyla üçüncü kişi Fiber iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinin satışı ve pazarlamasını yapmak,
 1. Müşterileri anlamak ve Fiber ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve uyarlamak, kullanım kalıplarımı, tercihlerimi ve pazarlama gereksinimlerimi daha iyi anlamak, bu kapsamda Fiber ürün ve hizmetlerini geliştirmek,
 1. Fiber hizmet kalitesine, prosedürlere, kullanım şartlarına ve politikalara uyumunu sağlamak için sorguları ve işlemleri izlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek (olası bir içerik satın alımı siparişime ilişkin ödeme yöntemine karşı sahtecilikle mücadele kontrolleri yapmak dahil),
 1. Ürün ve hizmetlerimize ilişkin değişiklikleri bildirmek,
 1. Web sitesi içeriğinin uyumunu sağlamak, Fiber platformlarındaki içeriğin, kullanıcı verilerinin, iş ortaklarına, tedarikçilere ve / veya hizmet sağlayıcılara iletilmesini de içerebilecek şekilde en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.
 1. Fiber işletmesini yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak, (i) Fiber işletmesinin tümünün veya bir kısmının üçüncü bir şahsa satışı için müzakerelere tabi olması durumunda; (ii) Fiber işletmesi üçüncü bir tarafa satıldığında; veya (iii) Fiber işletmesi yeniden yapılanma sürecinden geçerse, önerilen herhangi bir satışı veya yeniden düzenlemeyi analiz etmek amacıyla herhangi bir detaylı inceleme (due diligence) sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerimin bir kısmını veya tamamını ilgili üçüncü tarafa (veya danışmanlarına) aktarılması kapsamında kişisel bilgilerim satış veya yeniden düzenleme tarafı olan üçüncü kişilere aktarılabilir.
 1. Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, kişisel bilgilerim, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler gibi hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işlenebilir.
 1. Ürün ve hizmet gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar için dâhili istatistikler oluşturmak.

Fiber, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerimi, ödeme hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, Türkiye’de veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılarına, yüklenicilerine, acentelerine, danışmanlarına (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) iş ortakları, satış, pazarlama ve Fiber’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ifşa edebilir. Fiber, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizi bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

Fiber tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafıma ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

Harici web siteleri ve şirketler, kişisel bilgilerime, Fiber platformlarına bağlantılar aracılığıyla erişebilirler.

Fiber, kişisel tanımlanabilir bilgilerimi, açık rızam olmaksızın, yürürlükteki yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir.

Fiber ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Fiber’a bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğum haklar aşağıda sayılmıştır:

a) Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 6698 Sayılı Kanun 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin bir talebim olması halinde kişisel kimlik bilgilerimi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğimi belirten talebimi aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderme hakkım olduğunu bildiğimi beyan ederim:

Adres: 3A Yapım ve Yazılım Danışmanlık A.Ş. – Fiber Games

Çifte Havuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi, D2, Blok Apt. No: 151/1f/2b03, Esenler/İSTANBUL

E-posta: info@fibergames.com.tr